ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  

ส่วนกองคลัง

ภาระหน้าที่ส่วนการคลัง

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจ่ายเงิน การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงินตวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในอออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานการเงินและปัญชี

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

3. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

4. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

5. งานธุรการ

บริการด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ (ภ.ร.ด.2)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

- เจ้าหน้าที่คำนวณภาษีโดยคิดอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีและส่งแบบประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8) แจ้งเสียภาษีเพื่อชำระภาษีภายใน 30 วัน หากชำระเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพื่มตามกฏหมายกำหนด

      หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี

1. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชนผู้เสียภาษี

2. สำเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน

3. สัญญาเช่าโรงเรือน / สัญญาเช่าที่ดิน

4. ทะเบียนพาณิชย์ - ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

2.ภาษีบำรุงท้องที่

      ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง การจัดเก็บจากเจ้าของทีดินตามราคาปานกลางที่ดิน และตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่

- กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีทุกๆ 4 ปี (ภ.บ.ท.5 )

- การชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี

- การเสียเงินเพื่มเสีย เพิ่ยร้อยละ 2 ต่อปี

      หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี

1. สำนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส 3 หรือ น.ส.3 ก.

4. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย

 

3. ภาษีป้าย

      กรณีป้ายเก่า ต้องยื่นแบบภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฏหมายกำหนด

     กรณีป้ายใหม่ ต้องยื่นแบบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งป้าย

     หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเสียภาษี

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ทะเบียนการค้า /  ทะเบียนพาณิชย์

4. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

 

 

 


     

เอกสารประกอบ
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.232.56.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,041,928

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.