ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  

ส่วนกองคลัง

ภาระหน้าที่ส่วนการคลัง

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจ่ายเงิน การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงินตวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในอออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานการเงินและปัญชี

2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

3. งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

4. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

5. งานธุรการ

บริการด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ (ภ.ร.ด.2)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

- เจ้าหน้าที่คำนวณภาษีโดยคิดอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีและส่งแบบประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8) แจ้งเสียภาษีเพื่อชำระภาษีภายใน 30 วัน หากชำระเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพื่มตามกฏหมายกำหนด

      หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี

1. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชนผู้เสียภาษี

2. สำเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน

3. สัญญาเช่าโรงเรือน / สัญญาเช่าที่ดิน

4. ทะเบียนพาณิชย์ - ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

2.ภาษีบำรุงท้องที่

      ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง การจัดเก็บจากเจ้าของทีดินตามราคาปานกลางที่ดิน และตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่

- กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีทุกๆ 4 ปี (ภ.บ.ท.5 )

- การชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี

- การเสียเงินเพื่มเสีย เพิ่ยร้อยละ 2 ต่อปี

      หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี

1. สำนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส 3 หรือ น.ส.3 ก.

4. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย

 

3. ภาษีป้าย

      กรณีป้ายเก่า ต้องยื่นแบบภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฏหมายกำหนด

     กรณีป้ายใหม่ ต้องยื่นแบบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งป้าย

     หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเสียภาษี

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ทะเบียนการค้า /  ทะเบียนพาณิชย์

4. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

 

 

 


    
 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,809,721

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.