ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง  หน้าแรก   ผลงานของเรา     รายละเอียดผลงาน 

รายละเอียดผลงาน
ผลงานของเรา  
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  

 งบประมาณ  : 0.00

 รายละเอียด  :

      ช่วงปี 2549  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ทรงจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั้ง 141 ครอบครัวขึ้นที่เทศบาลตำบลปักธงชัย ขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2549

      สำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เกิดจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯทรงมีพระประสงค์ให้ครอบครัวในสังคมไทยมีความรักความอบอุ่น โดยเริ่มต้นจากสายใยรักน้ำนมแม่ เพื่อให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และส่งเสริมการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพตามสถานภาพ ซึ่งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯได้ดำเนินการนำร่องใน 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และนครราชสีมา

      โดยจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการที่อำเภอปักธงชัย ในพื้นที่ 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกไทย งิ้ว ดอน ตะคุ ธงชัยเหนือ นกออก เมืองปัก สะแกราช และตำบลสุขเกษมต่อมาได้ขยายครบทั้ง 16 ตำบลในเขตอำเภอปักธงชัย

      อนึ่ง ผลการดำเนินการให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยกิจกรรมาเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก ปรากฏว่าสมาชิกโครงการฯปลูกผักสวนครัวมากที่สุด จำนวน 96 ครอบครัว รองลงมาเป็นการปลูกสมุนไพร 27 ครอบครัว เพาะเห็ด 6 ครอบครัว เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร และไก่ 79 ครอบครัว เลี้ยงปลา 64 ครอบครัว กิจกรรมอาชีพเสริมรายได้ครอบครัว ประกอบด้วยการแปรรูปอาหาร 3 ครอบครัว หัตถกรรม 10 ครอบครัว และธุรกิจประเภทเสริมสวยและร้านค้า 5 ครอบครัว และกิจกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ การทำบัญชีครัวเรือน การแผนที่หมู่บ้าน การปรับปรุงและทำความสะอาดบ้านเรือน การเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน การสร้างความเอื้ออาทรช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำการอบรมและฝึกหัดให้สมาชิกมีความรู้ และสามารถดำเนินการเป็นอาชีพเสริมรายได้ต่อไป

การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมด้านการเกษตร)

      กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายฯ ในสมเด็จพระบรมดอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 141 ราย โดยได้สำรวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

      กลุ่มที่ 1 สีเขียว คือกลุ่มที่สามารถ พึ่งพาตนเองได้ ครอบครัวกลุ่มนี้ให้ความสนับสนุนความร้ทางด้านวิชาการและฝึกอบรมเป็นครั้งคราว

      กลุ่มที่ 2 สีเหลือง เป็นกลุ่ม ที่มีรายได้ อยู่ในระดับ 5,000 บาท ลงมาแต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เป็นกลุ่มที่ต้องทำงานเลี้ยงชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่งและต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง กลุ่มนี้ให้ความสนับสนุนความรุ้ทางด้านวิชาการฝึกอบรมเป็นครั้งคราว ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและดูแลติดตามเพื่อแก้ไขปัญหา

      กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องให้ความช่วยเหลือมีฐานะยากจนกลุ่มนี้นอกจากจะให้ความสนับสนุนปัจจัยการผลิต จนสามารถเลี้ยงชีพได้ รวมถึงฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

      ผลการดำเนินการให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก สมาชิกโครงการฯ ปลูกผักสวนครัวมากที่สุด รองลงมาเป็นการปลูกสมุนไพร เพาะเห็น เลี้ยงสัตว์ ได้แก่สุกรและไก่ เลี้ยงปลา กิจกรรมอาชีพเสริมรายได้ครอบครัวประกอบด้วย ด้วยการแปรรูปอาหารหัตถกรรม และธุรกิจประเภทเสริมสวยและร้านค้าและกิจกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ การทำปัญชีครัวเรือน การทำแผนที่หมู่บ้าน การปรับปรุงและทำความสะอาดบ้านเรือน การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชุม การสร้างความเอื้อเฟื้อและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับการอบรมและฝึกหัดให้สมาชิก ได้มีความรู้ และสามารถดำเนินการเป็นอาชีพเสริมรายได้ต่อไปด้วย


สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 2 ตุลาคม 2566
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.46.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,467,889

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.