ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เทศบาลตำบลปักธงชัย

1)  วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเพื่อพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

  เทศบาลน่าอยู่    บูรณาการทุกภาคส่วน    ชุมชนเข้มแข็ง   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    การจัดการสิ่งแวดล้อมสมดุลและยั่งยืน  

การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย   ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่นและนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

2)      พันธกิจ

        พันธกิจหลัก

1.          การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.          การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.          การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

4.          การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 

5.          การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  

6.          การส่งเสริมการเกษตร

7.          การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชน     

8.          การพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน

9.          การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

10.       การพัฒนารายได้เทศบาล

11.       การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

พันธกิจรอง

1.          การส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี

2.          การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.          การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

2.          การสนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3.          การสนับสนุนและส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือน

4.          การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

5.          การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย 

6.          การจัดหาสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

7.          การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8.          การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

9.         การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

10.       การพัฒนาสาธารณูปโภค

11.       การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,771,951

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.