ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
รายรับ - รายจ่าย
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลปักธงชัย ประเภทสามัญ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
เกี่ยวกับเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล
ความรู้การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ประกาศ,คำสั่ง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ในเครือข่าย
เว็บไซต์บริการ
ระบบสารสนเทศ
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลัง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
งานงบประมาณ
เทศบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จดหมายข่าว
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
การป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เจตจำนงสุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รวมประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดโดยธรรมจรรยา
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
งานเลือกตั้ง
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
งานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน
กองช่าง
แผนการตรวจสอบถนน2565
หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ภาพถ่ายซ่อมไฟฟ้า
รูปถ่ายหลักฐานการทอดแบบสำรวจ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
กระดานสนทนา
ถาม-ตอบ (Q/A)
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
ระบบบันทึกบัญชี อปท.
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
ระบบข้อมูลเลือกตั้ง
ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
คู่่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลปักธงชัย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
Smart I Pole แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการกองทุน
กิจกรรมกองทุนฯ
ระเบียบกองทุนฯ
อาเซียน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย
เรื่องน่ารู้เมื่อไปสิบประเทศอาเซียน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา 2562
รายงานการประชุมสภา 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
ขยะเปียกลดโลกร้อน
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 2324 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 44.223.39.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,990,268

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.