ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลปักธงชัย

 

 

 

1)  ที่ตั้ง   

เทศบาลตำบลปักธงชัย  ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยมาทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  3.5 กิโลเมตร  ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของเทศบาลตำบลเมืองปัก  ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย จำนวน  9 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่ 4 บ้านนาแค   หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา  หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก   หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  9  บ้านขอนขว้าง   หมู่ที่  16  บ้านดู่ใน  และหมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา  และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเพียงบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  10 บ้านโนนตูม  และหมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน  (มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลเมืองปัก)

 

 2)  เนื้อที่/อาณาเขตติดต่อ

             พื้นที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย  มีเนื้อที่ประมาณ 17.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,200  ไร่ ซึ่งพื้นที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย  จะอยู่รอบนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก    มีระยะทางห่างจากอำเภอ      ปักธงชัย  ประมาณ 3.5 กิโลเมตร   อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ    ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   ตำบลธงชัยเหนือ                   อำเภอปักธงชัย

ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลนกออก                         อำเภอปักธงชัย 

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ   ตำบลโคกไทย                        อำเภอปักธงชัย    

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ                               อำเภอปักธงชัย

  

  3)  ภูมิประเทศ   

·          ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาล เป็นที่ราบ  ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

·          ภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม) 

มีลำห้วยไหลผ่าน  2  สาย  คือ  ห้วยลำซอ  ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านขอนขว้าง  หมู่ที่  9  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7  บ้านดู่นอก  หมู่ที่  6  บ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  และบ้านโรงนา  หมู่ที่  5 บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18 ส่วนลำห้วยอีกแห่ง คือ ห้วยลำสำลาย ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านนาแค  หมู่ที่  4  ซึ่งลำห้วยทั้งสองสายนี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น      ทำไร่  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  ใช้ทำเป็นประปาหมู่บ้าน  เป็นต้น  ซึ่งจะมีน้ำตลอดปี  น้ำจะมากในฤดูน้ำหลาก  น้ำจะน้อยในฤดูแล้ง  (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน)  ของทุกปี 

 

          4)  ประชากร  

            มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น  4,310  คน  แยกเป็นชาย  2,082  คน  หญิง  2,228 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  240.51   คนต่อตารางกิโลเมตร   

                                     

                        5)  หมู่บ้านในเขตเทศบาล

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัยมี  9 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่

1.  หมู่ที่ 4 บ้านนาแค 

2.  หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา 

3.  หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก 

4.  หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่

5.  หมู่ที่  9  บ้านขอนขว้าง 

6.  หมู่ที่  16  บ้านดู่ใน 

7.  หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา 

 

และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเพียงบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.  หมู่ที่  10 บ้านโนนตูม 

2.  หมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน 

(มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลเมืองปัก)

 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,809,789

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.