ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลปักธงชัย

 

 

 

1)  ที่ตั้ง   

เทศบาลตำบลปักธงชัย  ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  ตำบลเมืองปัก  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยมาทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  3.5 กิโลเมตร  ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของเทศบาลตำบลเมืองปัก  ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย จำนวน  9 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่ 4 บ้านนาแค   หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา  หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก   หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  9  บ้านขอนขว้าง   หมู่ที่  16  บ้านดู่ใน  และหมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา  และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเพียงบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  10 บ้านโนนตูม  และหมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน  (มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลเมืองปัก)

 

 2)  เนื้อที่/อาณาเขตติดต่อ

             พื้นที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย  มีเนื้อที่ประมาณ 17.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,200  ไร่ ซึ่งพื้นที่ของเทศบาลตำบลปักธงชัย  จะอยู่รอบนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองปัก    มีระยะทางห่างจากอำเภอ      ปักธงชัย  ประมาณ 3.5 กิโลเมตร   อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ    ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   ตำบลธงชัยเหนือ                   อำเภอปักธงชัย

ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลนกออก                         อำเภอปักธงชัย 

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ   ตำบลโคกไทย                        อำเภอปักธงชัย    

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ                               อำเภอปักธงชัย

  

  3)  ภูมิประเทศ   

·          ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาล เป็นที่ราบ  ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

·          ภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม) 

มีลำห้วยไหลผ่าน  2  สาย  คือ  ห้วยลำซอ  ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านขอนขว้าง  หมู่ที่  9  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7  บ้านดู่นอก  หมู่ที่  6  บ้านดู่ใน  หมู่ที่  16  และบ้านโรงนา  หมู่ที่  5 บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18 ส่วนลำห้วยอีกแห่ง คือ ห้วยลำสำลาย ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านนาแค  หมู่ที่  4  ซึ่งลำห้วยทั้งสองสายนี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น      ทำไร่  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  ใช้ทำเป็นประปาหมู่บ้าน  เป็นต้น  ซึ่งจะมีน้ำตลอดปี  น้ำจะมากในฤดูน้ำหลาก  น้ำจะน้อยในฤดูแล้ง  (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน)  ของทุกปี 

 

          4)  ประชากร  

            มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น  4,310  คน  แยกเป็นชาย  2,082  คน  หญิง  2,228 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  240.51   คนต่อตารางกิโลเมตร   

                                     

                        5)  หมู่บ้านในเขตเทศบาล

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัยมี  9 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่

1.  หมู่ที่ 4 บ้านนาแค 

2.  หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา 

3.  หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก 

4.  หมู่ที่  7  บ้านหนองไผ่

5.  หมู่ที่  9  บ้านขอนขว้าง 

6.  หมู่ที่  16  บ้านดู่ใน 

7.  หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา 

 

และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเพียงบางส่วน  จำนวน  2  หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.  หมู่ที่  10 บ้านโนนตูม 

2.  หมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน 

(มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาลตำบลเมืองปัก)

 

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายธนากร หงษ์อินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,772,035

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.