ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท. 
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท.
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท.  
     การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะเปิดอ่าน
     พระราชกฤษฎืกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือเปิดอ่าน
     แนวทางและขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบับที่ 4) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)เปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติเทศบาลเปิดอ่าน
     กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.เปิดอ่าน
HACKED By StarsXploit

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.173.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,956,706

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.