ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัยอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     รายรับ - รายจ่าย 

รายรับ - รายจ่าย
รายรับ - รายจ่าย  

สำนักงานเทศบาลตำบลปักธงชัย
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ    ประจำปีงบประมาณ  2552  (หลังปิดบัญชี)
ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม   2551  -   วันที่   30   กันยายน   2552
   ประมาณการ   รับจริง  +  สูง 
-  ต่ำ 
รายรับตามประมาณการรายรับ              
  รายรับ          
    ภาษีอากร             57,000.00              67,880.95 - 10,880.95
    ค่าธรรมเนียม   ค่าปรับและใบอนุญาต             16,900.00              14,092.00 + 2,808.00
    รายได้จากทรัพย์สิน             50,000.00              14,690.03 + 35,309.97
    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                            -                               -     0.00
    รายได้เบ็ดเตล็ด          108,000.00            120,504.00 - 12,504.00
    รายได้จากทุน                          -                               -     0.00
    ภาษีจัดสรร       9,968,100.00        7,908,284.90 - 2,059,815.10
    เงินอุดหนุนทั่วไป   12,000,000.00        7,560,482.50 - 4,439,517.50
          22,200,000.00      15,685,934.38 - 6,514,065.62
                                      -      
 รวมรายรับทั้งสิ้น              15,685,934.38    
               
         ประมาณการ   จ่ายจริง  +  สูง 
        -  ต่ำ 
    งบกลาง     1,987,000.00        1,868,392.00 - 118,608.00
    เงินเดือน     4,129,940.00        3,536,154.00 - 593,786.00
    ค่าจ้างประจำ        457,950.00            421,490.00 - 36,460.00
    ค่าจ้างชั่วคราว        937,910.00            532,732.00 - 405,178.00
    ค่าตอบแทน        631,000.00            275,493.00 - 355,507.00
    ค่าใช้สอย     3,663,200.00        1,816,448.32 - 1,846,751.68
    ค่าวัสดุ     1,497,000.00            916,354.40 - 580,645.60
    สาธารณูปโภค        256,000.00            169,916.26 - 86,083.74
    เงินอุดหนุน     1,446,000.00        1,125,380.00 - 320,620.00
    ค่าครุภัณฑ์     2,188,500.00        2,175,160.00 - 13,340.00
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     5,005,500.00        2,365,500.00 - 2,640,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น   22,200,000.00      15,203,019.98 - 6,996,980.02
                                -      
    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น              15,203,019.98    
     
เอกสารประกอบ

 
นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
 
นายบรรจง ไตรเกษม
ประธานสภาเทศบาลปักธงชัย
 
นายคมนา อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.144.29.233
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,488,465

 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-9850  Fax : 0-4400-9850
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.